Menu

Wycieczki po Polsce


Zwiedzanie miast

Warunki uczestnictwa

Usługi transportowe

Dlaczego StayPoland

Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA – WYCIECZKI NA ŻYCZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE
Wycieczki na życzenie (zwane dalej „wycieczkami”) organizowane są przez firmę eTravel S.A. (zwaną dalej „My” lub „StayPoland”) na zamówienie, w celu spełnienia oczekiwań Klientów (zwanych dalej także “Państwo”). Wycieczki muszą składać się z minimum dwóch usług. Na naszej stronie internetowej proponujemy Państwu gotowe programy wycieczek. Jednocześnie jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i sugestie co do proponowanego programu wycieczki.

2. PŁATNOŚCI
Każda wycieczka musi zostać w pełni opłacona w formie przedpłaty. Wymagamy przedpłaty na 20 dni (w przypadku płatności kartą) lub 25 dni (w przypadku przelewu) przed rozpoczęciem wycieczki. Jeżeli wartość wycieczki przekracza 3.000 EUR lub konieczne jest dokonanie przedpłat za usługi/hotele, wówczas zastrzegamy sobie prawo wystąpienia o wcześniejszą wpłatę. W takim przypadku zobowiązujemy się do poinformowania Państwa o potrzebie dokonania wpłaty na minimum 40 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Cena wycieczki musi być obliczona w złotych polskich, jednak na życzenie Klienta możemy przygotować odpowiednią fakturę także w euro lub innej walucie.

A: Karta kredytowa
Udostępniając dane karty kredytowej poprzez stronę zabezpieczoną systemem SSL: https://www.staypoland.com/booktour.asp, klient upoważnia StayPoland do obciążenia jego karty kredytowej kosztami danej wycieczki. W przypadku większych transakcji, zastrzegamy sobie prawo do zażądania faksu z potwierdzeniem zgody na obciążenie karty kredytowej klienta. Płatności należy dokonać najpóźniej na 20 dni przed datą rozpoczęcia wycieczki.
Akceptujemy karty VISA, Mastercard i Diners

B: Przelew bankowy
Określoną kwotę należy przelać na nasz rachunek bankowy najpóźniej na 25 dni przed pierwszym dniem wycieczki. Międzynarodowe przelewy pieniędzy mogą trwać nawet do 5 dni roboczych, dlatego wymagamy, aby klient przesłał nam potwierdzenie przelewu faksem na numer: +48-22-351 22 49.
Konto bankowe:
ING BANK SLASKI SA, Swift code: INGBPLPW
PLN 89 1050 1025 1000 0024 1096 6176
EUR 55 1050 1025 1000 0090 3027 3172

Jeśli klient woli dokonać wpłaty na nasze konto w EUR, odpowiednią kwotę obliczamy na podstawie średniego kursu wymiany banku Raiffeisen + 2% kursu wymiany jako opłata stabilizacyjna. Jest to konieczne, gdyż wszystkie nasze koszty są liczone w PLN. Kursy walut można sprawdzić na stronie http://www.nbp.pl/pl/narzedzia/kursy_walut. Na życzenie Klienta możemy zamieścić informację o kursie wymiany także na fakturze.

3. REZERWACJA
Wycieczkę uznajemy za zarezerwowaną w momencie, kiedy Szczegółowy plan wycieczki wysłany przez osobistego doradcę StayPoland otrzyma akceptację Klienta. Szczegółowy plan wycieczki się stanie Voucherem z chwilą wniesienia przez Klienta pełnej opłaty za wycieczkę.

4. KOSZTY ANULOWANIA REZERWACJI
5% kosztów – od momentu zarezerwowania wycieczki do 19 dni przed jej rozpoczęciem
30% kosztów: od 18 do 8 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
50% kosztów: od 7 do 4 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
100% kosztów: przy rezygnacji na 3 dni przed rozpoczęciem wycieczki lub później.

Powyższe zasady są ściśle przestrzegane.
W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wycieczki, zmieniając termin wyjazdu, jesteśmy skłonni zrzec się części opłaty za anulowanie.

5. OPŁATY SERWISOWE
Opłata serwisowa jest obliczana w następujący sposób:
– 5% do całkowitej kwoty ofertowej za wszystkie usługi zarezerwowane przez pracownika StayPoland
– Jeżeli całkowita wartość wycieczki jest niższa niż 5.000 PLN, wówczas opłata serwisowa wynosi 10%
– Jeżeli potrzebują Państwo tylko kilku usług (5 lub mniej), a wartość wycieczki przekracza 10.000 PLN, nie pobieramy żadnej opłaty serwisowej!
Prosimy o zwrócenie uwagi, że opłata serwisowa dotyczy tylko wycieczek indywidualnych. W przypadku wycieczek objazdowych lub wyjazdów biznesowych opłata serwisowa jest zawarta w koszcie wycieczki.

6. PODWYŻKA CEN
Koszt wycieczek indywidualnych obliczany jest w złotych polskich. W ten sposób unikamy nagłych, niesprzyjających zmian w kursie wymiany. Koszt wycieczki potwierdzamy w walucie obcej tylko w momencie wystawiania końcowej faktury w tej walucie.
Cena wycieczki może wzrosnąć, jeżeli na życzenie Klienta włączymy w plan wycieczki nowe usługi, które nie zostały uwzględnione w pierwotnym rachunku.

7. REKLAMACJE
StayPoland zobowiązuje się do natychmiastowej reakcji w przypadku uzasadnionych reklamacji, w tym także, o ile będzie to możliwe, do zapewnienia usług zastępczych. Jeśli dana usługa obiektywnie nie spełnia oczekiwań Klienta, powinien on natychmiast zawiadomić o tym StayPoland oraz usługodawcę, by umożliwić jak najszybszą interwencję i rozwiązanie problemu.
Oficjalne reklamacje muszą być dostarczone w formie pisemnej (drogą elektroniczną, listownie lub faksem) nie później niż 10-go dnia po zakończeniu wycieczki. StayPoland zwróci różnicę kosztów między usługami ujętymi w umowie a usługami zastępczymi pod warunkiem, że wartość usług zastępczych nie przekraczała wartości usług ujętych w umowie. Klient pokrywa koszty wszystkich dodatkowych usług, w tym zastępczych, jeśli sam wyraził chęć, aby z nich skorzystać.

8. NASZE OBOWIĄZKI:
StayPoland zobowiązuje się do jak najlepszego wywiązania się z warunków przedstawionych w formularzu wycieczki, zaakceptowanych i potwierdzonych przez obie strony. StayPoland dokłada wszelkich starań, aby usługodawcy, z którymi współpracuje, zapewniali usługi o odpowiednim standardzie. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za jakość świadczonych usług oraz wszelkie zaniedbania oraz błędy naszych pracowników i agentów. Nie możemy jednak brać odpowiedzialności za działalność osób trzecich, nie związanych w żaden sposób ze StayPoland.
StayPoland nie odpowiada za opóźnienia, zmiany rozkładów jazdy, straty, urazy, zdarzenia losowe, decyzje państwowe, lokalne prawa, warunki pogodowe, pożary, wojny, te wypowiedziane i nie, zamieszki, kradzieże, zamachy terrorystyczne, strajki, błędy konstrukcyjne i mechaniczne, choroby, epidemie, kwarantanny, regulacje celne i medyczne, wypadki na wodzie, lądzie lub w powietrzu, i tym podobne przypadki, działania, w tym sił wyższych, pomyłki i uwarunkowania, które pozostają poza naszą kontrolą.

9. DANE FIRMY
eTravel S.A.
Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
NIP: PL521-36-14-786, KRS: 0000394089

10. PODSTAWA PRAWNA
Umowa i wszystkie kwestie z nią związane podlegają polskiemu prawu. Klient wyraża zgodę, by wszelkie spory związane z niniejszą umową podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów w Warszawie, w Polsce.

to top