Warunki rezerwacji

Drodzy Klienci,

dla Państwa bezpieczeństwa i wygody zwracamy szczególną uwagę na zamieszczone poniżej warunki korzystania z Serwisu STAYPOLAND.COM.

Informujemy korzystających z Serwisu STAYPOLAND.COM, że jego operatorem i administratorem jest:

eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305  Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000394089, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.020.000 zł wpłacony w całości. eTravel S.A. posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213614786. eTravel S.A. jest wpisana do rejestru organizatorów turystyki i pośredników usług turystycznych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem rejestrowym 8918-14 (dalej zwany „Operator”).

Niniejsze Warunki korzystania z Serwisu STAYPOLAND.COM określają zasady, na jakich Operator świadczy usługi na rzecz użytkowników. Warunkiem korzystania z Serwisu STAYPOLAND.COM jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszych Warunków. Akceptacja Warunków stanowi wiążącą zgodę użytkownika na świadczenie mu usługi przez Operatora na zasadach w nich przewidzianych.

Serwis STAYPOLAND.COM został zaprojektowany dla następujących typów przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari i Google Chrome.

Użytkownik korzystając z Serwisu STAYPOLAND.COM powinien zachować odpowiednią ostrożność przy korzystaniu z sieci Internet, kiedy dochodzi do przekazywania danych osobowych i opłacania usług. W szczególności użytkownik winien zadbać o odpowiednie zabezpieczenie urządzenia końcowego, z którego korzysta. Operator nie zapewnia użytkownikowi łączy telekomunikacyjnych na potrzeby korzystania z Serwisu STAYPOLAND.COM. W celu zapewnienia komfortu przy korzystaniu z Serwisu STAYPOLAND.COM należy dysponować łączem o odpowiedniej szybkości.

Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania przez Serwis STAYPOLAND.COM treści o charakterze bezprawnym lub wykorzystywania Serwisu STAYPOLAND.COM do czynów sprzecznych z prawem.

Usługi Operatora dotyczą świadczeń Usług w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych (zakwaterowania), Usług dodatkowych oraz pośrednictwa w zakupie innych usług turystycznych. Zamawiane Usługi dokonywane będą w ściśle oznaczonym okresie.

I. Definicje:

HOTEL – przedsiębiorca świadczący Usługi oraz Usługi Dodatkowe, odpowiedzialny za ich wykonanie;

OPERATOR – eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie;

POTWIERDZENIE REZERWACJI – dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem oraz złożenie Zamówienia Usługi przez Użytkownika w Serwisie STAYPOLAND.COM, zawierający cenę oraz warunki rezerwacji;

SERWIS STAYPOLAND.COM – system teleinformatyczny Operatora, udostępniony Użytkownikowi pod adresem http://STAYPOLAND.COM, umożliwiający przeglądanie, wybór oraz rezerwację lub zakup Usług;

USŁUGI – usługi hotelarskie świadczone przez Hotel na rzecz Użytkownika,po ich nabyciu lub rezerwacji za pośrednictwem Serwisu STAYPOLAND.COM;

USŁUGI DODATKOWE – wszelkie usługi dodatkowe, z których Użytkownik skorzystał w Hotelu lub innym obiekcie związanym z Hotelem (np. usługi parkingowe, czyszczenia garderoby, płatnej telewizji, mini-bar i inne);

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego lub osoba prawna, korzystająca z Usług Operatora, zlecająca mu zakup lub rezerwację Usługi na swoją rzecz lub innych osób;

VOUCHER – dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem oraz złożenie Zamówienia Usługi przez Użytkownika w Serwisie STAYPOLAND.COM, konieczny dla okazania w Hotelu, w celu skorzystania z Usługi;

WARUNKI – szczegółowe zasady korzystania z Serwisu STAYPOLAND.COM;

ZAMÓWIENIE – dokument elektroniczny, sporządzony przez Użytkownika za pomocą Serwisu STAYPOLAND.COM, który został przyjęty do realizacji przez Operatora, będący wyłączną formą dokonania rezerwacji lub zakupu w Serwisie STAYPOLAND.COM.

II. Co jest przedmiotem Warunków

 1. Warunki określają zasady, na jakich Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługi pośrednictwa, polegające na nabyciu we własnym imieniu, ale na rzecz Użytkownika, a następnie odsprzedaży Użytkownikowi Usług lub rezerwacji Usług.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości podkreślamy, że Operator nie świadczy Usług. W zakresie Usług stroną dla Użytkownika jest Hotel. Operator jest zastępcą pośrednim Użytkownika przez to, że nabywa Usługi we własnym imieniu, ale na rzecz Użytkownika, a następnie mu je odsprzedaje.

III. Jak przebiega rezerwacja i zakup Usług

 1. Zakup Usług lub ich rezerwacja odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego Zamówienia.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia Zamówienia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z błędnie wypełnionego Zamówienia przez Użytkownika, chyba że takie błędy powstały na skutek okoliczności, za które odpowiada Operator.
 3. Użytkownik w zależności od wybranej formy płatności otrzymuje Potwierdzenie Rezerwacji lub Potwierdzenie Rezerwacji wraz z Voucherem. Voucher jest dokumentem niezbędnym do przedłożenia w Hotelu i umożliwiającym wykorzystanie zamówionej Usługi w przypadku płatności dokonanej za pośrednictwem Serwisu STAYPOLAND.COM.
 4. Użytkownik winien upewnić się, że Potwierdzenie Rezerwacji lub Potwierdzenie Rezerwacji wraz z Voucherem, potwierdzające zamówioną Usługę zostało mu dostarczone prawidłowo. W przypadku braku takich dokumentów Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora.
 5. Operator zobowiązany jest wysłać Potwierdzenie Rezerwacji lub Potwierdzenie Rezerwacji wraz z Voucherem, natomiast nie gwarantuje ich dostarczenia i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za następstwa braku tych dokumentów podczas zakwaterowania Użytkownika w Hotelu, jeżeli taki brak powstał na skutek okoliczności, za które Operator nie odpowiada.
 6. W przypadku złożenia przez Użytkownika Zamówienia wraz z wyborem formy płatności „przelew bankowy”, Operator przesyła Użytkownikowi Voucher, dopiero po otrzymaniu przez Operatora wszystkich środków należnych za zamówioną Usługę.

IV. Rodzaje świadczonych Usług

1. Serwis STAYPOLAND.COM udostępnia Użytkownikowi dwa rodzaje Usług:

 1. Usługi ON-LINE – w przypadku, gdy Użytkownik składa Zamówienie Usługi dostępnej w czasie rzeczywistym (online), Operator za pomocą Serwisu STAYPOLAND.COM natychmiast wysyła Użytkownikowi, na podany w Zamówieniu adres e-mail, w zależności od wybranej formy płatności Potwierdzenie Rezerwacji zakupu Usługi lub Potwierdzenie Rezerwacji wraz z Voucherem.
 2. Usługi ON-REQUEST (Na zapytanie) – w przypadku, gdy Użytkownik składa Zamówienie Usługi dostępnej na zapytanie (on-request), która wymaga potwierdzenia przez Operatora, potwierdzenie takie następuje niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie 24 godzin w dni robocze lub w terminie 48 godzin w dni pozostałe, począwszy od momentu otrzymania przez Operatora Zamówienia od Użytkownika.

V. Jak są określane ceny w Serwisie STAYPOLAND.COM

 1. Ceny zawarte w Serwisie STAYPOLAND.COM podawane w trakcie składania Zamówienia odpowiadają aktualnej stawce za daną Usługę (podawane są zawsze za pokój, apartament lub inną jednostkę mieszkalną za noc). Ceny obejmują również koszt śniadania jeżeli zostało to zaznaczone w Serwisie STAYPOLAND.COM. Ceny zawierają zawsze podatek VAT. Cena końcowa (cena, którą faktycznie Użytkownik uiszcza) wybranych przez Użytkownika Usług, może się różnić od ceny początkowej, ze względu na różnice kursowe, jeżeli Użytkownik samodzielnie wybrał w trakcie składania Zamówienia w Serwisie STAYPOLAND.COM cenę Usługi wyrażoną w innej walucie, niż polski złoty.
 2. Za wyjątkiem przypadku opisanego powyżej w pkt. 1, Operator zapewnia, że cena ujawniona Użytkownikowi w momencie zakupu Usługi i przedstawiona w Potwierdzeniu Rezerwacji, jest ceną, którą Użytkownik zapłaci. Operator nie pobiera od Użytkownika żadnych dodatkowych opłat za korzystanie z Serwisu STAYPOLAND.COM.

V. Jakie są dostępne formy płatności w Serwisie STAYPOLAND.COM?

 1. W zależności od tego czy Użytkownik poprzez Serwis STAYPOLAND.COM, nabywa Usługę czy też ją rezerwuje, dokonuje płatności odpowiednio na rzecz Operatora albo Hotelu. W przypadku kiedy Użytkownik nabywa Usługę w Serwisie STAYPOLAND.COM możliwe jest dokonanie zapłaty na rzecz Operatora kartą płatniczą lub przelewem poprzez bankowość internetową w ramach usługi ePrzelew (usługa ta dostępna jest tylko w polskiej wersji językowej) lub przelewem bankowym przy wykorzystaniu formularza do pobrania z Serwisu STAYPOLAND.COM [punkty: „Karta Płatnicza”, „Elektroniczny Przelew Bankowy – ePrzelew”, „Przelew Bankowy (formularz do pobrania)”]. W przypadku rezerwacji Usługi poprzez Serwis STAYPOLAND.COM w zakresie płatności w Hotelu prosimy o zapoznanie się z poniżej opisanymi zasadami, odnoszącymi się do rezerwacji gwarantowanych i niegwarantowanych (punkt „Płatności w Hotelu”).
 2. Jedyną walutą, w której dokonuje się zapłaty w Serwisie STAYPOLAND.COM jest Polski Złoty (PLN).
 3. Ceny prezentowane Użytkownikowi w innej walucie (EUR, USD, GBP) są cenami orientacyjnymi, przeliczanymi wg dziennego średniego kursu wymiany walut Narodowego Banku Polskiego, z dnia dokonania zakupu lub rezerwacji. Wszelkie różnice kwotowe w zakresie płatności dokonanej podczas procesu składania Zamówienia, w stosunku do ostatecznego obciążenia wynikają z różnic kursowych transakcji dokonywanych przez agenta rozliczeniowego (centrum autoryzacji kart płatniczych) lub bank Użytkownika.
 4. Operator informuje, że nie świadczy usług płatniczych. Stroną dla Użytkownika w zakresie usług płatniczych jest wydawca karty Użytkownika, bank Użytkownika lub agent rozliczeniowy dokonujący autoryzacji kart płatniczych. Wskazujemy na koszty związane z usługami płatniczymi, w związku z dokonywanymi płatnościami, w ramach korzystania z Serwisu STAYPOLAND.COM, obciążające Użytkownika, na podstawie zawartej przez Użytkownika umowy z bankiem w ramach bankowości internetowej lub wydawcą kart.

  KARTA PŁATNICZA

  1. Kwota równowartości Usług, wyliczona w procesie składania Zamówienia jest automatycznie autoryzowana po podaniu przez Użytkownika wymaganych danych, za pośrednictwem eCard S.A. z siedzibą w Warszawie – centrum autoryzacji kart płatniczych. Na potrzeby przekazu danych używane jest połączenie szyfrowane.Operator może blokować środki jakie obciążyły kartę Użytkownika na potrzebny zakupu Usługi do momentu potwierdzenia Zamówienia przez Operatora (w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu autoryzacji transakcji przez agenta rozliczeniowego).
  2. Karta płatnicza Użytkownika zostaje obciążona w momencie potwierdzenia przez Operatora wszystkich Usług wchodzących w skład Zamówienia.
  3. Po obciążeniu karty płatniczej Użytkownik otrzyma w formie wiadomości email, na adres wskazany w procesie rejestracji, dokument elektroniczny potwierdzający dokonanie płatności za zamówione Usługi.
  4. Operator ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w przypadku, gdy środki na rachunku Użytkownika są niewystarczające na zapłatę za Usługi lub wydawca karty płatniczej Użytkownika odmówi przeprowadzenia transakcji.

  ELEKTRONICZNY PRZELEW BANKOWY – ePrzelew

  Serwis STAYPOLAND.COM umożliwia Użytkownikowi uregulowanie należności za zamówioną Usługę w formie elektronicznego przelewu bankowego.

  1. Kwota równowartości Usług wyliczona w procesie składania Zamówienia jest autoryzowana również za pośrednictwem eCard S.A. z siedzibą w Warszawie, agenta rozliczeniowego – centrum płatności elektronicznych, po wypełnieniu przez Użytkownika wymaganych danych na stronie internetowej banku Użytkownika, przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia.
  2. W ramach usługi ePrzelew Użytkownik ma możliwość dokonania płatności, w ramach bankowości internetowej za pośrednictwem następujących środków płatniczych ePrzelewy:
   • Płacę z Inteligo (Inteligo)
   • mTransfer (mBank)
   • MultiTransfer (MultiBank)
   • Płać z Nordea (Nordea)
   • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
   • Przelew z BPH (Bank BPH)
   • Płacę z iPKO (PKO BP)
   • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
   • Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy)
   • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
   • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
   • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
   • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
   • Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium)
   • Płać z ING (ING Bank Śląski)
   • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
   • Credit Agricole Bank Polska S.A.

   Przelewy półautomatyczne:

   • Deutsche Bank Polska S.A.
   • Invest Bank S.A.
   • Kredyt Bank S.A.
   • Raiffaisen Bank Polska S.A.
   • Bank Pocztowy S.A.
   • Bank Spółdzielczy we Wschowie
  3. Dostępność banków w Serwisie STAYPOLAND.COM w ramach bankowości internetowej za pośrednictwem których dokonywany jest ePrzelew pozostaje w wyłącznej gestii Operatora.
  4. Użytkownik dokonujący zakupów poprzez Serwis STAYPOLAND.COM wybiera, jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się, Użytkownik otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem zapłaty za zamawiane Usługi i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Użytkownik powraca na stronę Serwisu STAYPOLAND.COM.
  5. Po dokonaniu płatności oraz potwierdzeniu przez Operatora wszystkich Usług wchodzących w skład Zamówienia, Użytkownik otrzyma w formie wiadomości email, wysłanej na adres podany w procesie rejestracji, dokument potwierdzający dokonanie płatności za zamówione Usługi.
  6. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą ePrzelewów jest zapewnione przez zastosowanie 128 bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji Użytkownika w banku (login, hasło, hasło jednorazowe). Dokonując przelewu online, Użytkownik loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku. Informacje o jego profilu posiada tylko i wyłącznie bank Użytkownika.

  PRZELEW BANKOWY (formularz do pobrania)

  Serwis STAYPOLAND.COM umożliwia Użytkownikowi uregulowanie należności za zamówioną Usługę w formie przelewu bankowego przy spełnieniu następujących warunków:

  1. Użytkownik dokona płatności, a środki dotrą na konto Operatora w nieprzekraczalnym terminie przynajmniej 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi.
  2. W przypadku braku środków pieniężnych na rachunku bankowym Operatora, w terminie o którym mowa w ust. 1 powyżej, Operator ma prawo anulować zamówioną przez Użytkownika Usługę z przyczyny braku zapłaty w terminie.
  3. W momencie otrzymania środków pieniężnych na rachunek bankowy Operator zobowiązuje się do natychmiastowego przesłania Użytkownikowi Potwierdzenia Rezerwacji wraz z Voucherem. Dowód w postaci potwierdzenia przelewu przesłany na numer faksu (48 22) 567 31 51 lub na adres e-mailrequest@staypoland.com nie stanowi podstawy szybszego otrzymania Potwierdzenia Rezerwacji.
  4. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy w Banku ING, numer: 02 1050 1025 1000 0090 3027 3156. Dla rozliczeń międzynarodowych można zastosować następujący numer rachunku: (IBAN) PL 02 1050 1025 1000 0090 3027 3156 (BIC) INGBPLPW.

  PŁATNOŚCI W HOTELU

  REZERWACJA NIEGWARANTOWANA

  W przypadku dokonania rezerwacji niegwarantowanej Użytkownik nie jest zobowiązany do dokonania płatności za pośrednictwem Serwisu STAYPOLAND.COM. Rezerwacja zostanie dokonana bez obciążenia kosztami jej dokonania, w wybranym przez Użytkownika Hotelu. Rezerwacja ta jest uznawana przez Hotel do godziny określonej w przesłanym Potwierdzeniu Rezerwacji. Płatność za pobyt zostanie dokonana przez Użytkownika na miejscu w Hotelu. Faktura za pobyt zostanie wystawiona przez Hotel po dokonaniu płatności. W przypadku potrzeby późniejszego przyjazdu lub chęci zagwarantowania pobytu prosimy o kontakt bezpośrednio z Hotelem przed godziną określoną w Potwierdzeniu Rezerwacji. Prosimy o kontakt z Hotelem również w przypadku, jeżeli przyjazd do Hotelu okaże się niemożliwym.

  UWAGA: Rezerwacja zostanie automatycznie anulowana w momencie nie pojawienia się Użytkownika w Hotelu do godziny określonej w Potwierdzeniu Rezerwacji. Za rezerwacje z płatnością na miejscu odpowiada Hotel.

  REZERWACJA GWARANTOWANA

  W przypadku dokonania rezerwacji gwarantowanej Użytkownik jest zobowiązany do podania szczegółowych danych karty płatniczej w celu zagwarantowania przez Hotel rezerwacji. Dane szczegółowe karty płatniczej zostaną przesłane bezpośrednio do Hotelu, w którym została zamówiona Usługa. Operator nie obciąży karty płatniczej Użytkownika oraz nie wystawi faktury VAT. Za pobyt oraz wszystkie wykorzystane Usługi Użytkownik zapłaci na miejscu w Hotelu. W celu zagwarantowania rezerwacji Hotel może dokonać pre-autoryzacji karty płatniczej lub obciążenia karty płatniczej. Pre-autoryzacja polega na sprawdzeniu pokrycia i zablokowaniu na koncie Użytkownika karty płatniczej kwoty przewidzianej transakcji do czasu zrealizowania tej transakcji. Pre-autoryzacja lub obciążenie karty płatniczej może nastąpić na kwotę równowartości pierwszej nocy planowanego pobytu w Hotelu, bądź też całości kosztów związanych z planowanym pobytem w Hotelu. Wartość obciążenia zależna jest od rodzaju wybranej przez Użytkownika oferty. Rezerwacja taka jest gwarantowana przez Hotel. W przypadku nieterminowego anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się Użytkownika, Hotel może wystawić rachunek za koszty noclegu określone w Potwierdzeniu Rezerwacji i obciążyć kartę płatniczą Użytkownika, użytej uprzednio na potrzeby pre-autoryzacji.

VI. Czy jest możliwe otrzymanie faktury VAT?

 1. Na żądanie Użytkownika Operator ma obowiązek wystawienia faktury, w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od daty wykonania Usługi.
 2. Aby otrzymać fakturę VAT Użytkownik powinien przesłać poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Serwisu STAYPOLAND.COM, dane potrzebne do wystawienia faktury VAT wraz z informacją, które Zamówienie faktura ma dokumentować.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie podał lub podał błędną informację dotyczącą danych na potrzeby wystawienia faktury, Operator nie będzie mógł wystawić faktury lub dokonać korekty faktury w terminie po upływie 7 (siedmiu) dni od daty wykonania Usługi.

VII. Jak dokonywana jest zapłata za Usługi Dodatkowe?

Wszelkie Usługi Dodatkowe, z których Użytkownik skorzystał w Hotelu lub innym obiekcie związanym z Hotelem, nie będące przedmiotem Zamówienia oraz opłaty klimatyczne w miejscowościach uzdrowiskowych muszą być pokryte przez Użytkownika bezpośrednio w Hotelu.

VIII. Czy istnieje możliwość zmiany lub anulowania Zamówienia?

 1. Zmian lub anulacji zamówionej Usługi należy dokonywać za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie STAYPOLAND.COM oraz telefonicznie pod numerem (48 22) 567 31 50 lub formie korespondencji elektronicznej na adres request@staypoland.com .
 2. Wszystkie zmiany lub anulacje dokonane przez Użytkownika, aby stały się ważne muszą być potwierdzone przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.
 3. Jeżeli warunki danej oferty dla Usługi nie stanowią inaczej, Operator dokona zmiany zakupu lub anulacji rezerwacji bez obciążania dodatkowymi kosztami Użytkownika.
 4. Warunki anulacji mogą się różnić w zależności od Usługi i konkretnej oferty Hotelu. Operator zapewnia przekazanie Użytkownikowi informacji o warunkach i możliwości anulacji lub zmiany, w sposób zrozumiały, w trakcie procesu składania Zamówienia. Jeżeli warunki zawarte w Potwierdzeniu Rezerwacji lub zakupu Usługi nie stanowią inaczej, zastosowanie mają następujące zasady dotyczące kosztów anulacji:
  1. Operator nie pobiera żadnych opłat od Użytkownika w przypadku, gdy anulacja zamówionej Usługi nastąpiła w terminie do 72 godzin przed datą pierwszego dnia rozpoczęcia Usługi.
  2. Operator obciąży Użytkownika 100% kosztów pierwszego dnia Usługi, jeżeli Użytkownik dokonuje anulacji zamówionej Usługi w terminie krótszym, niż 72 godziny od daty pierwszego dnia rozpoczęcia Usługi. Na żądanie Użytkownika Operator jest zobowiązany przedstawić spis poniesionych kosztów, które go obciążyły na skutek zbyt późnej anulacji przez Użytkownika zamówionej Usługi.
  3. Operator obciąży Użytkownika 100% kosztów całej Usługi, jeżeli Użytkownik zrezygnuje z zamówionej Usługi bez uprzedniego jej anulowania lub zmiany, dokonanych za pośrednictwem odpowiednich formularzy znajdujących się w Serwisie STAYPOLAND.COM i bez potwierdzenia Operatora.
  4. Operator obciąży Użytkownika 100% kosztów całej Usługi w przypadku, gdy Użytkownik nie wykorzysta zamówionej Usługi w terminie (no-show).
 5. W przypadku anulacji rezerwacji lub rezygnacji z zakupu Usługi Operator zwraca należną Użytkownikowi kwotę, po uprzednim potrąceniu opłat anulacyjnych, wynikających z danej oferty, Usługi lub niniejszych Warunków, na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy (przelewem bankowym) lub na wskazaną kartę płatniczą, wykorzystaną w procesie rezerwacji lub zakupu Usług. Operator nie odpowiada za różnice wynikające z różnic kursowych. Różnice kursowe obciążają Użytkownika.

IX. Jak określamy naszą odpowiedzialność?

 1. Operator dołoży należytych starań, aby dane prezentowane w Serwisie STAYPOLAND.COM dotyczące Usług były zgodne ze stanem faktycznym. Należy jednak mieć na uwadze, że aktualność prezentowanych danych zależy również od współpracujących z Operatorem Hoteli. Operator poza zobowiązaniem umownym Hoteli do przekazywania Operatorowi danych prawdziwych nie ma na ten przekaz wpływu.
 2. Jeżeli wykonanie pierwotnie zamówionej Usługi okaże się być niemożliwe Operator poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji i zaproponuje Użytkownikowi Usługę najbardziej zbliżoną standardem i ceną do Usługi pierwotnie zamówionej przez Użytkownika, w terminie podanym w Zamówieniu. Użytkownik może zrezygnować z propozycji alternatywnej Usługi zaoferowanej w miejsce pierwotnie zamówionej. W takim przypadku Operator zwróci Użytkownikowi całość poniesionych przez niego kosztów związanych z pierwotnie zamówioną Usługą.
 3. W przypadku niemożliwości potwierdzenia zamówionej przez Użytkownika Usługi Operator zobowiązany jest zwrócić Użytkownikowi całość ceny zapłaconej przez Użytkownika, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia przez Operatora braku możliwości potwierdzenia. Za dzień dokonania zwrotu uważa się dzień zlecenia przez Operatora zwrotu środków Użytkownikowi w systemie bankowym bądź w systemie eCard S.A.
 4. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług pośrednictwa przez Operatora odpowiada on wobec Użytkownika do wysokości dwukrotności ceny Usług, przy zakupie, których Operator nienależycie działał lub dokonał nieuprawnionych zaniechań.
 5. Dokonanie przez Operatora zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego kosztów wynikających z niemożliwości skorzystania z zamówionej Usługi na skutek działań lub zaniechań Operatora wyczerpuje w całości wszelkie możliwe roszczenia Użytkownika z tytułu poniesionych strat.
 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Operator nie odpowiada za utracone korzyści Użytkownika. Z taki samym zastrzeżeniem Użytkownik nie odpowiada za utracone korzyści Operatora.
 7. Jeżeli Użytkownikowi przysługują roszczenia wobec Hotelu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Hotel, to może je kierować bezpośrednio wobec Hotelu lub za pośrednictwem Operatora. Operator jest odpowiedzialny wobec Użytkownika w przypadku kiedy Hotel nie wykonał lub nienależycie wykonał zlecenie Użytkownika w zakresie reprezentowania Użytkownika wobec Hotelu, w przedmiocie takich roszczeń i reklamacji.

X. Czy istnieją ograniczenia odpowiedzialności Operatora?

 1. Operator nie świadczy Usług sprzedawanych lub rezerwowanych w Serwisie STAYPOLAND.COM i z tego względu:
  1. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone w wyniku działań lub zaniechań poszczególnych Hoteli,
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli dane zamieszczone w Serwisie STAYPOLAND.COM, przekazane przez Hotel różnią się od stanu faktycznego, chyba że wiedział o takiej sprzeczności,
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które zostaną spowodowane brakiem możliwości skorzystania z Usług, chyba że nastąpiło to na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Operator,
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności występujące podczas korzystania z Usług nabytych lub zarezerwowanych przez Użytkownika w Serwisie STAYPOLAND.COM, chyba że występują na skutek okoliczności, za które odpowiada Operator.
 2. Operator nie jest odpowiedzialny wobec Użytkownika, ani Użytkownik nie jest odpowiedzialny wobec Operatora, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest spowodowane:
  1. działaniem lub zaniechaniem strony, ale przy dołożeniu należytej staranności;
  2. działaniem lub zaniechaniem drugiej strony;
  3. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, za które żadna ze stron nie odpowiada;
  4. siłą wyższą.
 3. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie znajdują zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych z winy umyślnej, rażącego niedbalstwa lub w przypadku szkód na osobie.

XI. Jak wygląda tryb reklamacyjny?

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług pośrednictwa świadczonych przez Operatora, płatności na rzecz Operatora oraz działania Serwisu STAYPOLAND.COM powinny być kierowane do Operatora w formie korespondencji elektronicznej na adres request@staypoland.com lub pisemnej.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych lub zarezerwowanych Usług mogą być kierowane do Hotelu za pośrednictwem Operatora, formie korespondencji elektronicznej wysłanej na adres request@staypoland.com. W takim wypadku Użytkownik powinien upoważnić Operatora do reprezentowania Użytkownika wobec Hotelu w zakresie roszczeń lub reklamacji opartych na zarzucie niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.
 3. Nieprzekazanie Operatorowi przez Użytkownika, w terminie 72 godzin liczonych od wykonania Usługi, informacji dotyczącej jakichkolwiek problemów napotkanych podczas korzystania z Usługi przez Użytkownika, może istotnie wpłynąć na możliwość rozpatrzenia reklamacji lub nawet uniemożliwić takie rozpatrzenie.
 4. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej, przekazanej mu reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w formie korespondencji elektronicznej lub pisemnej.
 5. W przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej Hotelu, Operator przekazuje Hotelowi reklamację, w terminie nieprzekraczającym dwudziestu czterech kolejnych godzin roboczych (godzin w dniu roboczym, tj. niebędącym sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce) i reprezentuje Użytkownika, zgodnie z jego interesem wobec Hotelu w zakresie roszczeń lub reklamacji opartych na zarzucie niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.
 6. Jeżeli Użytkownikowi przysługują roszczenia wobec Hotelu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Hotel, to może je kierować również bezpośrednio do Hotelu.

XII. Jaka jest nasza polityka w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych?

 1. Dane osobowe wprowadzane przez Użytkownika w Serwisie STAYPOLAND.COM są administrowane przez Operatora (Operator jest ich administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych). Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa”) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Zamówień w Serwisie STAYPOLAND.COM.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez nich nie jest możliwa realizacja usługi Operatora i skorzystanie z Usług świadczonych przez Hotele.
 3. Operator zapewnia, że dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji Zamówienia oraz dla celów marketingowych Operatora.
 4. W przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Operator nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Użytkowniku i zakupach lub rezerwacjach dokonanych przez Użytkownika z wyłączeniem sytuacji, gdzie przekazanie takich danych jest warunkiem wykonania Usługi albo kontynuowania działalności Serwisu STAYPOLAND.COM przez nowego Operatora.
 6. Składając Zamówienie i dokonując rezerwacji lub zakupu za pośrednictwem Operatora, Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych innych przedsiębiorców lub w celu przekazania informacji handlowej, zgodnie z przepisami prawa.

XIII. Czy jest możliwe złożenie Zamówienia bez akceptacji Warunków?

Użytkownik, który składa Zamówienie w Serwisie STAYPOLAND.COM, zaznacza w procesie rezerwacji lub zakupu (oświadcza), że akceptuje niniejsze Warunki, że zapoznał się z ich treścią oraz że jest świadomy konsekwencji z niej wynikających.

XIV. Czy to już wszystkie postanowienia Warunków?

 1. Warunki zostały stworzone w oparciu i w zgodzie z prawem polskim. Wszelkie roszczenia związane z usługami Operatora powinny być wnoszone do właściwego miejscowo sądu polskiego, określonego na podstawie polskiego kodeksu postepowania cywilnego.
 2. W przypadku, kiedy jakiekolwiek postanowienie Warunków uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne, to pozostałe pozostają w mocy.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków z ważnej przyczyny, którą jest w szczególności: zmiana zasad świadczenia Usługi przez Hotel, zmiany technologiczne dokonane w Serwisie STAYPOLAND.COM, zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie Operatora, zmiany przepisów prawa, zmiany warunków ekonomicznych dla świadczonych przez Operatora usług pośrednictwa.

 

to top