Oświadczenie o ochronie danych

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach opisanych poniżej, w zakresie obowiązujących przepisów prawnych.

Administratorem danych osobowych jest eTravel S.A.,  kontakt: Al.Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, +48 22 492 08 60, rodo@etravel.pl

Inspektor Ochrony Danych: Mirosław Bohun, ul. 10 Lutego 16, 81-364 Gdynia, tel. +48 22 492 0805, rodo@etravel.pl

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

  • realizacja zleceń na usługi turystyczne,
  • realizacja działań promocyjnych i marketingowych,
  • dystrybucja komunikatów
  • realizacja prawnych zobowiązań administratora.

Podstawą przetwarzania danych jest uzyskana od Państwa zgoda, realizacja zawartej umowy lub prawnie uzasadniony interes Administratora.

Odbiorcami danych osobowych, którym Administrator udostępnia lub powierza dane są podmioty trzecie, w ramach kategorii odbiorców takich jak: pośrednicy i dostawcy turystyczni, linie lotnicze, sieci hotelowe, hotele, wypożyczalnie samochodów, dostawcy usług kolejowych, armatorzy, firmy świadczące usługi przewozów osobowych, towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawcy systemów rezerwacyjnych, pośrednicy wizowi, instytucje finansowe uczestniczące w obsłudze płatności, spółki zależne grupy kapitałowej eTravel  i inne niezbędne do realizacji zleceń.

Dane osobowe zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy jeśli wymagać tego będzie złożone zlecenie na realizację usługi turystycznej.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od daty realizacji ostatniego zlecenia. Po tym terminie zostanie wykonane ich usunięcie lub anonimizacja (zaszyfrowanie uniemożliwiające identyfikację właściciela danych).

Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.

Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Właścicielowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od upoważnionej przez niego strony trzeciej.

Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym realizacji zlecenia na rezerwację i zakup usług turystycznych. W przypadku nie podania danych osobowych Administrator nie ma możliwości wykonania zlecenia.

to top