Warunki korzystania ze strony

KORZYSTANIE ZE STRONY

Korzystanie ze strony www.staypoland.com („Strona”) zobowiązuje użytkownika Strony („Użytkownik”) do przestrzegania poniższych Warunków Korzystania ze Strony („Warunki”). W przypadku niezgadzania się z Warunkami, prosimy o natychmiastowe opuszczenie Strony.

WŁASNOŚĆ

Warunki odnoszą się do stron obsługiwanych lub należących do eTravel S.A z siedzibą w Warszawie pod adresem Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305  („STAYPOLAND” lub „my”) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000394089, REGON: 144414773, NIP: PL521-36-14-786, kapitał zakładowy 2,020,000 zł. Strona jest obsługiwana i stanowi własność STAYPOLAND.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie informacje zawarte na Stronie – w tym treści, opisy, mapy, raporty i obrazy są własnością intelektualną STAYPOLAND lub jej partnerów oraz są chronione prawem autorskim. Żadna z informacji nie może być rozpowszechniana, modyfikowana, kopiowana lub zbyta w całości lub części bez wcześniej pisemnej zgody STAYPOLAND lub jej prawnych właścicieli. Komercyjne wykorzystywanie jakichkolwiek informacji zawartych na Stronie dopuszczalne jest jedynie na warunkach indywidualnie ustalonych ze STAYPOLAND. Ograniczenia powyższe nie wyłączają uprawnień Użytkownika do wykorzystywania informacji w celach dokonania wyboru i zamówienia dóbr i usług oferowanych na Stronie.

ZNAKI TOWAROWE I NAZWY HANDLOWE

Znaki towarowe, slogany, nazwy handlowe i loga wyświetlane oraz używane na tej Stronie są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi STAYPOLAND. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy handlowe oraz nazwy przedsiębiorstw lub loga pojawiające się w niniejszym serwisie są własnością ich poszczególnych właścicieli i nie mogą być kopiowane, imitowane bądź wykorzystywane częściowo lub w całości bez uprzedniej pisemnej zgody owych właścicieli.

TREŚCI OSÓB TRZECICH

Strona może zawierać odnośniki do stron osób trzecich. STAYPOLAND nie ponosi odpowiedzialności za treści takich stron internetowych. Stanowią one własność osób trzecich i są przez nie obsługiwane. STAYPOLAND nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia, informacje, produkty lub usługi, które są publikowane lub dostępne poprzez strony internetowe obsługiwane przez osoby trzecie.

LINKOWANIE

Udziela się niewyłącznego prawa do wstawiania hiperłączy do strony głównej jak również do wszystkich podstron Strony pod warunkiem, że nie przedstawia się STAYPOLAND w fałszywy, uwłaczający lub wprowadzający w błąd sposób. Zabrania się też korzystania z logo STAYPOLAND w jakikolwiek sposób, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody STAYPOLAND. STAYPOLAND zabrania w szczególności prezentowania jakichkolwiek treści zawartych na Stronie (tekstów, zdjęć, elementów wyglądu) jako własnych, w tym w szczególności: STAYPOLAND nie zezwala na umieszczanie jakiejkolwiek podstrony Strony w ramce iFrame bądź innej prezentacji poza adresem URL https://www.staypoland.com bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik korzysta ze Strony na własną odpowiedzialność. Informacje zawarte na Stronie zamieszczane są w dobrej wierze i regularnie uaktualniane, jednak w tym zakresie nie udzielamy żadnych gwaranci, ani wyraźnych ani dorozumianych. STAYPOLAND oświadcza, że wszystkie materiały na Stronie są przedstawiane „takimi, jakie są” i STAYPOLAND nie odpowiada za rzetelność, właściwość, dostępność, aktualność, kompletność publikowanych informacji oraz wykonanie czy funkcjonalność jakiejkolwiek części Strony, jej treści ani zakwaterowania, produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem tej Strony czy gwarancji, że Strona ta jest wolna od wirusów i innych szkodliwych elementów pochodzących z sieci publicznej. Nie gwarantujemy także jakości tłumaczeń z języków źródłowych jak również tego, że możliwe błędy zostaną naprawione.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik wyraża zgodę na nie pociąganie do odpowiedzialności STAYPOLAND, jej zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, pośredników, licencjodawców, dostawców i wszystkich osób trzecich dostarczających informacji do serwisu za jakiekolwiek obrażenia, pośrednie straty, wydatki, zniszczenia i koszty, w tym uzasadnione i konieczne wynagrodzenia prawników wynikające z jakiegokolwiek pogwałcenia warunków Strony (włączając zaniedbanie obowiązków oraz bezprawne zachowanie) przez Użytkownika lub inną osobę odwiedzającą Stronę.

POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA

Użytkownik musi mieć, co najmniej 18 lat, aby móc dokonywać rezerwacji przez Stronę. Nie wolno używać fałszywych informacji w trakcie korzystania z usług serwisu. Zabrania się przesyłania na Stronę wszelkich materiałów nielegalnych, prawnie chronionych, zniesławiających, zawierających groźby, niecenzuralnych, skandalicznych, pornograficznych czy bluźnierczych, wszelkich materiałów łamiących jakiekolwiek prawa, stanowiących naruszenie własności intelektualnej lub zawierających wirusy. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywać Strony w sposób, który mógłby naruszać prawa osób trzecich. Zatwierdzając jakąkolwiek opinię zwrotną, Użytkownik wyrażą zgodę na przeniesienie majątkowych praw autorskich na STAYPOLAND. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i formę wszelkich umieszczanych przez siebie na Stronie wypowiedzi lub danych, w szczególności wszelkich opinii, danych wprowadzanych podczas dokonywania rezerwacji. STAYPOLAND jest uprawnione do modyfikacji wszelkich wypowiedzi i danych umieszczanych na Stronie przez Użytkownika, z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

OCHRONA DANYCH

Administratorem Danych Osobowych jest StayPoland Sp. z o.o. która dokonuje przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników / Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

StayPoland przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

StayPoland uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. StayPoland nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom, w szczególności nieuprawionym osobom.

Użytkownik ma prawo wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Kont.

Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez StayPoland poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

BEZPIECZEŃSTWO HASEŁ

W przypadku posiadania konta klienta w serwisie STAYPOLAND, klient zobowiązany jest do utrzymania w poufności swego ID klienta oraz hasła dostępu do konta. Klient powinien także chronić dostępu do swoich plików. Klient zgadza się na poniesienie pełnej odpowiedzialności w przypadku zmian dokonywanych w jego panelu przy użyciu hasła.

KONFLIKT

W przypadku niezgodności między którymikolwiek postanowieniami Warunków a warunkami rezerwacji usług dokonanej za pośrednictwem Strony, zastosowanie mają warunki rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Strony.

ZMIANY

STAYPOLAND zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści, wyglądzie oraz funkcjonalności Strony bez wcześniejszego uprzedzenia.

ZMIANY WARUNKÓW

STAYPOLAND zastrzega sobie prawo do modyfikowania Warunków Strony. Ostatnia zmiana nastąpiła 8 września 2008. Zmiana wchodzi w życie z dniem opublikowania nowych Warunków. Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian są realizowane na zasadach warunków dotychczasowych.

JURYSDYKCJA

Warunki podlegają prawu polskiemu, a ich wykonanie nie może skutkować sprzecznością z ustaleniami prawnymi. Użytkownik wyraża zgodę na podporządkowanie się wyłącznie jurysdykcji sądów właściwych zgodnie z prawem polskim w kwestii wszelkich wątpliwości lub sporów wynikających z Warunków oraz korzystania ze Strony.

NARUSZENIA

Wszelkie naruszenia Warunków lub innych warunków prosimy zgłaszać tutaj

to top